Algemene voorwaarden

  • Home
  • Over de praktijk
  • Algemene voorwaarden

Marjan van den Dool

www.goingforward.nl/ www.praktijkvandendool.nl
info@goingforward.nl/ www.praktijkvandendool.nl
KVK 61309230
BTW identificatienummer: NL002021653B68

Algemene voorwaarden
Artikel 1 | Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of
met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving
Going Forward Wandelcoaching en de coachingstak van Praktijk van den Dool richten zich op training, coaching en workshops binnen het werkveld van persoonlijke
ontwikkeling, in de meest ruime zin. Vanaf nu worden Going Forward Wandelcoaching en de coachingstak van Praktijk van den Dool genoemd als Going Forward Wandelcoaching.
Going Forward Wandelcoaching is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder
nummer: 61309230. Going Forward Wandelcoaching is een handelsnaam van M. van den Dool, GZ-psycholoog.
Artikel 3 | Definities
Opdrachtnemer is in deze Going Forward Wandelcoaching die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden
van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Going Forward
Wandelcoaching. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een
kennismakingsgesprek en inschrijfformulier, dan wel een intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt
desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.
Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de
uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een
resultaatsverplichting.
2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming zijn/ haar
NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor
administratiedoeleinden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst,
tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het
recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
Artikel 5 | Prijzen en offertes
1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd
en vervallen na 30 dagen.
2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract
door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie,
middelen, reiskosten e.d.
Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden
1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking aan IBAN NL 09
RABO 01911966967 t.n.v. M. J. van den Dool. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.
2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt
opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is
opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de
vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten
die met deze incasso gemoeid zijn.
3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de
factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.
Artikel 7 | Duur en beëindiging
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide
partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.
Artikel 8 | Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving
Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden:
1. Bij aanmelding en inschrijving tot acht weken of meer voor aanvang: 10% van de offerte. De overige 90% dient uiterlijk
vier weken voor aanvang te worden betaald.
2. Bij aanmelding en inschrijving tot vier weken voor aanvang: 50% van de offerte. De overige 50% dient uiterlijk vier
weken voor aanvang te worden betaald.
3. Bij aanmelding en inschrijving binnen vier weken voor aanvang of tijdens de training of workshop: 100% van de
offerte.
Artikel 8.1 | Annulering door opdrachtgever voor training en workshops met open inschrijving
Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij
annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot
passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer,
gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:
1. Bij annulering na inschrijving tot vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
2. Bij annulering na inschrijving binnen vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor
tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.
Artikel 8.2 | Annulering door opdrachtnemer
Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan
wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt
in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd
zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.
Artikel 9 | Het verzetten van coachingsafspraken
1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert,
ongeacht de reden, zal opdrachtnemer kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Indien het
om een losse sessie gaat zal de afgesproken prijs als kosten in rekening gebracht worden. Indien het gaat om een sessie uit
een traject, pakket of speciale aanbieding zal er uitgegaan worden van het standaardtarief van 90 euro per uur. Afspraken
die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening
gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering
kan geven aan de overeenkomst.
Artikel 10 | Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching
sessies, trainingen of adviesopdrachten.
2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de
geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke
informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter
zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan
is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
Artikel 11 | Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met
door haar verrichte diensten.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de
opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes
maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van
handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht.
Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke
aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
Artikel 12 | Klachtenprocedure
1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan
van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven
aan de gekozen oplossingsrichting.