Privacyverklaring

  • Home
  • Over de praktijk
  • Privacyverklaring

PRIVACYSTATEMENT PSYCHOLOOG/ COACH
De psycholoog/ coach van praktijkvandendool hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.
Dit privacystatement legt uit hoe de psycholoog/ coach met informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie de
psycholoog/ coach persoonsgegevens verwerkt:
1. (potentiële) patiënten/ cliënten;
2. bezoekers aan de praktijk van de psycholoog;
3. bezoekers van praktijkvandendool.nl
4. potentiële partners;
5. alle overige personen die met de psycholoog/ coach contact opnemen of van wie de psycholoog/
coach persoonsgegevens verwerkt

Verwerking van persoonsgegevens
de psycholoog/ coach verwerkt persoonsgegevens die:
1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via
e-mail, webformulieren op de website of e-healthtoepassingen) heeft verstrekt, zoals
contactgegevens of andere persoonsgegevens;
2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van zijn gegenereerd, zoals het IP-adres,
het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige
bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke
onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

Doeleinden verwerking
de psycholoog/ coach verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de facturatie voor verrichte
werkzaamheden;
2. het uitvoeren van een coachingsovereenkomst en de facturatie voor verrichte werkzaamheden;
3. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een
betrokkene zelf om heeft gevraagd;

Rechtsgrond
de psycholoog/ coach verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
versie 20200218
1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder
dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór
de intrekking;
2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst of
een coaching behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de
zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te
houden of het BSN te registreren;
4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een
bijeenkomst.

Verwerkers
de psycholoog/ coach kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers)
inschakelen die uitsluitend volgens instructies van de psycholoog/ coach persoonsgegevens verwerken. De
psycholoog/ coach sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de
Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden
de psycholoog/ coach deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling
(bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. De
psycholoog/ coach deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Doorgifte buiten de EER
de psycholoog/ coach geeft persoonsgegevens alleen door aan landen buiten de Europese Economische
Ruimte (EER) als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend
beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bewaren van gegevens
De psycholoog/ coach bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
De psycholoog hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
-medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
De coach hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
-inhoudelijke gegevens; 10 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
De psycholoog/ coach hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
-(financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
-bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar
wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Wijzigingen privacystatement
De psycholoog/ coach kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement
wordt op de website van prakijktijkvandendool gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement
regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten
U heeft het recht de psycholoog/ coach te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te
verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.
Hierover kunt u contact opnemen met de psycholoog/ coach door een e-mailbericht te sturen naar
info@praktijkvandendool.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop de psycholoog/ coach persoonsgegevens verwerkt, kunt u
contact opnemen met de psycholoog door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkvandendool.nl .
Een klacht tracht de psycholoog/ coach naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u
zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

versie 20200218